[Free course]100 Exercise Python - EBOOK VBA EXCEL

EBOOK VBA EXCEL

EVBA.info ( Ebook VBA Excel ) Welcome EVBA.info - Nothing Is Unable ... About Excel Tricks, Learning VBA Programming, Dedicated Software, Free Courses, Living Skills ...

Tuesday, December 24, 2019

[Free course]100 Exercise Python

Chia Sẻ Khóa Học 100 Thử Thách Python Để Tăng Cường Kỹ Năng Python Của Bạn


Giải quyết 100 bài tập Python được làm cẩn thận trực tiếp trên nền tảng U-platform để củng cố các kỹ năng Python của bạn.

Bạn sẽ học được gì:

  • + Tìm hiểu Python 3 bằng cách tự mình giải quyết các vấn đề về Python.
  • + Giải quyết các cấu trúc dữ liệu và bài tập thuật toán để trợ giúp trên hành trình khoa học dữ liệu của bạn.
  • + Tạo hơn 50 function khác nhau.
  • + Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về các lớp Python.
  • + Đọc, viết và trích xuất thông tin từ các tập tin.
  • + Trích xuất dữ liệu từ văn bản.
  • + Tối ưu hóa mã của bạn về tốc độ xử lý và hiệu quả bộ nhớ.
  • + Introspect your code.
  • + Tìm hiểu các thủ thuật Python.
  • + Và nhiều hơn nữa.

LINK GOOGLE DRIVE:
Download Khóa Học 

LINK ONEDRIVE:


Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
#evba #etipfree
📤You download App EVBA.info installed directly on the latest phone here : https://www.evba.info/p/app-evbainfo-setting-for-your-phone.html?m=1

No comments:

Post a Comment