Free Course Realtime App with React Hooks and GraphQL - EBOOK VBA EXCEL

EBOOK VBA EXCEL

EVBA.info ( Ebook VBA Excel ) Welcome EVBA.info - Nothing Is Unable ... About Excel Tricks, Learning VBA Programming, Dedicated Software, Free Courses, Living Skills ...

Tuesday, December 24, 2019

Free Course Realtime App with React Hooks and GraphQL

Chia Sẻ Khóa Học Xây Dựng Một Realtime App Với React Hooks Và GraphQL


Nắm vững các tính năng mới nhất và tốt nhất trong React với các ứng dụng thực tế, full-stack.

Bạn sẽ học gì:

 • + Cách xây dựng GraphQL Server mạnh mẽ với Authentication (with Apollo Server 2).
 • + Cách sử dụng hai thư viện GraphQL client chuyên sâu - Apollo Client và GraphQL Request.
 • + Thay thế Redux bằng hookContext và useReducer để quản lý trạng thái  global.
 • + Tất cả các khái niệm chính trong GraphQL: Query, Mutation, Subscription, TypeDef, Resolver, Input, v.v.
 • + All the major hooks (useState, useEffect, useContext, useReducer).
 • + Building Custom Hooks to 'hook in' to additional functionality to your applications.
 • + Tích hợp Social Login (Google OAuth) với Apollo Server 2.
 • + Hiển thị App Changes in Realtime với GraphQL Subscriptions.
 • + Tải lên hình ảnh động bằng Cloudinary API.
 • + MongoDB trên đám mây với MongoDB Atlas.
 • + Sử dụng Mongoose để tạo model, CRUD và các hoạt động tìm kiếm...
 • + Tạo các ứng dụng hấp dẫn với Material UI component library và Material UI Icon.
 • + The Material UI 'useMediaQuery' Hook for dead-simple mobile / responsive design
 • + Phát triển các ứng dụng bản đồ tuyệt đẹp với Mapbox API và ReactMapGL.
 • + Sử dụng Geolocation API để có được vị trí hiện tại của người dùng.
 • Tạo Route Guards / Protected Routes với React Router v4.
 • + Essential authentication / authorization concepts within GraphQL / Apollo.
 • + Xử lý lỗi trên server và trong ứng dụng React client.
 • + Các chức năng Async / await cùng với hàng tấn khái niệm ES6 / ES7
 • + Triển khai với Heroku và Now v2.
 • + Và nhiều hơn nữa!

LINK FILES.PW:
Download Khóa Học 

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
#evba #etipfree
📤You download App EVBA.info installed directly on the latest phone here : https://www.evba.info/p/app-evbainfo-setting-for-your-phone.html?m=1

No comments:

Post a Comment