Free Course Python For IT 2020 [9987 A] - EBOOK VBA EXCEL

EBOOK VBA EXCEL

EVBA.info ( Ebook VBA Excel ) Welcome EVBA.info - Nothing Is Unable ... About Excel Tricks, Learning VBA Programming, Dedicated Software, Free Courses, Living Skills ...

Thursday, December 26, 2019

Free Course Python For IT 2020 [9987 A]

Free Course Python For IT 2020 [9987 A]


Bạn sẽ học tự động hóa với Python trong ứng dụng thực tế ngoài đời thực: Netmiko, Paramiko, Napalm, Nornir, GNS3, Telnet, SSH, Cisco, Arista, Linux, v.v.

Bạn sẽ học được gì:

 • + Bạn sẽ làm chủ tất cả các khái niệm chính của Python 3 bắt đầu từ Scratch. Không cần có kiến ​​thức về Python.
 • + Tìm hiểu khả năng lập trình mạng với Python.
 • + Xem các ví dụ thực tế về tập lệnh tự động hóa với Python cho Cisco IOS, Arista EOS hoặc Linux.
 • + Tìm hiểu cách sử dụng và cải thiện Paramiko và Netmiko để tự động hóa các tác vụ quản trị phổ biến với Python.
 • + Tìm hiểu cách định cấu hình thiết bị kết nối mạng với Python.
 • + Bạn sẽ học lập trình Python tổng quát chuyên sâu.
 • + Sử dụng thư viện Python NAPALM trong Multivendor Environment.
 • + Hiểu cách sử dụng Telnet và SSH với Python để tự động hóa mạng.
 • + Tìm hiểu cách tự động hóa cấu hình của các thiết bị mạng với Python 3 trong Môi trường đa tầng.

Các chủ chính trong khóa họ là:

 • 1. Thiết lập môi trường.
 • 2. Tự động hóa mạng với Telnet và SSH.
 • 3. Sao lưu cấu hình thiết bị Cisco với Python.
 • 4. Netmiko.
 • 5. Tự động hóa lịch trình Python.
 • 6. Làm việc với TEXTFSM.
 • 7. NAPALM.
 • 8. Python Nornir Automation framework.
 • 9. Cấu hình Arista.
 • 10. Demo thực hành Arista VxLAN.
 • 11. Cumulus VX.
 • 12. CẤU HÌNH Cisco VXLAN BGP EVPN
 • 13. Cấu hình TACACS + cho AAA
 • 14. Certificate Authentication.

Download Khóa Học Phần 1 
Download Khóa Học Phần 2


LINK ONEDRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
#evba #etipfree
📤You download App EVBA.info installed directly on the latest phone here : https://www.evba.info/p/app-evbainfo-setting-for-your-phone.html?m=1

No comments:

Post a Comment