Free Course pfSense Firewall - EBOOK VBA EXCEL

EBOOK VBA EXCEL

EVBA.info ( Ebook VBA Excel ) Welcome EVBA.info - Nothing Is Unable ... About Excel Tricks, Learning VBA Programming, Dedicated Software, Free Courses, Living Skills ...

Tuesday, December 24, 2019

Free Course pfSense Firewall

Chia Sẻ Khóa Học Quản Lý Bảo Mật Mạng Với pfSense Firewall


Sử dụng open source firewall để bảo vệ mạng của bạn. Sử dụng các tính năng như Failover, Load Balancer, OpenVPN, IPSec, Squid...!

Bạn sẽ học được gì:
  • + Hiểu pfSense, các tính năng và lợi ích của nó.
  • + Định cấu hình pfSense làm tường lửa.
  • + Định cấu hình pfSense cho chuyển đổi dự phòng và cân bằng tải.
  • + Kết nối các client thông qua ứng dụng OpenVPN client.
  • + Định cấu hình IPsec VPN tunnel với pfSense.
  • + Tích hợp proxy Squid vào pfSense.
  • + Và còn rất nhiều nữa !

LINK GOOGLE DRIVE:
Download Khóa Học Phần 1 
Download Khóa Học Phần 2


LINK ONEDRIVE:

LINK SIEUTOC.TOP:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
#evba #etipfree
📤You download App EVBA.info installed directly on the latest phone here : https://www.evba.info/p/app-evbainfo-setting-for-your-phone.html?m=1

No comments:

Post a Comment